Skip to the main content

Privacy statement

Deze Privacyverklaring informeert hoe STC Group (hierna: STC Group of STC) omgaat met het verwerken van persoonsgegevens en geven u inzicht in uw rechten.


Algemeen

STC Group hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). STC Group is volgens zowel de AVG als Wpb aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens voor de aan STC Group verbonden medewerkers. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) van STC Group is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze ziet erop toe dat de verwerking van persoonsgegevens door STC Group in overeenstemming is met de privacywetgeving.

Verwerking persoonsgegevens
STC Group verwerkt voor sollicitaties persoonsgegevens op een beperkte schaal. Dit gebeurt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). De sollicitatieprocedure is ingericht volgens de NVP sollicitatiecode, de gedragscode voor werving en selectie. Namens STC Group vindt de feitelijke uitvoering van het proces plaats door de afdeling HRM onder leiding van de directeur HRM. De verwerking van uw persoonsgegevens vindt ook onder dezelfde verantwoordelijke directeur plaats.

STC Group vraagt persoonlijke gegevens via het sollicitatieformulier. Aanvullende persoonsgegevens van de sollicitant worden op eigen initiatief aan ons ter beschikking gesteld. Door de sollicitatie te versturen, wordt akkoord gegaan dat gegevens worden opgeslagen in de database voor de tijdsduur van het sollicitatieprocedure. Een verzoek om inzage, correctie, verwijdering of dataportabiliteit van de gegevens ka n gericht worden aan hrm@stc-r.nl. In het geval u het niet eens bent met de manier waarop uw persoonsgegevens zijn verwerkt, kunt u een klacht indienen via klachten@stc-r.nl, onverwijld het recht om uw klacht te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

STC Group maakt gebruik van Easycruit, een service in de cloud die door Visma is ontwikkeld. De bedrijven die deel uitmaken van de Visma-groep en hun onderaannemers voor IT-diensten hebben voor het verzorgen van de dienst mogelijk toegang tot de persoonsgegevens van kandidaten. Met deze onderaannemers zijn overeenkomsten gesloten om de privacy van gegevens te waarborgen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving (de GDPR, die met ingang van 25 mei 2018 van kracht is). Onderaannemers die zich buiten de EU bevinden zijn gehouden aan de doorgifteregelingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Rechten van betrokkenen
Als eigenaar van persoonsgegevens (betrokkene) bestaat volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. De rechten van betrokkenen zijn:
– Recht op inzage: Er kan een verzoek aan de FG worden gericht om een opgave te krijgen van de persoonlijke gegevens die STC Group verwerkt en beheert.
– Recht op correctie: In geval STC persoonsgegevens foutief gebruikt, kan worden vraagde om correctie, waarbij STC wel gehouden is aan de persoonsgegevens van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), gebaseerd op de gegevens in de Basisregistratie personen (Brp) van de woonplaats van de betrokkene.
– Recht op vergetelheid: De gegevens van de betrokkene kunnen uit de bestanden van STC worden verwijderd. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen zoals is gesteld in bijvoorbeeld de Archiefwet.
– Recht op dataportabiliteit: Door de betrokkene kan een verzoek worden gedaan om persoonsgegevens over te dragen aan een persoonlijk aangegeven instantie.

Verzoeken hiertoe kunnen worden gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van de STC Group via fg@stc-r.nl.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan STC Group gebruik maken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van STC Group optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, tenzij daartoe verplicht op grond van specifieke wetgeving.

STC Group zorgt, samen met eventuele verwerkers, voor passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. STC Group verzekert op deze manier dat deze gegevens alleen voor personen toegankelijk zijn die uit hoofde van hun functie of taak hiertoe bevoegdheid hebben. De gegevens zelf worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.

STC Group draagt zorg voor dat de opslag, beheer en verwerking van de persoonsgegevens binnen de Europese Unie plaats vindt.

Cameratoezicht bij gebouwen
STC Group beschermt veiligheid en eigendommen van al haar leerlingen, studenten, medewerkers en bezoekers onder andere via cameratoezicht in de gebouwen. De beelden van deze camera’s worden na 72 uur automatisch vernietigd.

Cookies
Op onze websites maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of telefoon worden opgeslagen wanneer u een bepaalde webpagina bezoekt. Indien en voor zover STC Group hierbij persoonsgegevens verwerkt (zoals een IP-adres) houdt STC Group zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

STC Group streeft er naar om onderstaand overzicht zo actueel mogelijk te houden. Voor de cookies van derden geldt dat deze derde partij de inhoud van de cookie bepaalt, evenals hoe lang de cookie opgeslagen wordt. Wij verwijzen u voor meer informatie over deze cookies naar het privacybeleid van de betreffende derde partij.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen voor meer gebruiksvriendelijke websites en mogen zonder toestemming worden geplaatst. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt STC Group ervoor dat wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, worden web statistieken bijgehouden en eventuele fouten opgelost. Dit soort cookies maken uw (volgende) bezoek aan onze websites gemakkelijker en efficiënter. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

Cookies verwijderen
Via uw internetbrowser kunt u cookies automatisch of handmatig verwijderen. Ook is het mogelijk om uw internetbrowser zodanig in te stellen dat u een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Een andere mogelijkheid is om aan te geven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van uw browser.

Hyperlinks
Onze websites bevatten hyperlinks naar websites van derden. STC Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

Eventuele vragen over privacy op onze online communicatiekanalen kunnen gesteld worden via het e-mailadres communicatie@stc-r.nl.

Gebruik beeldmateriaal
STC Group maakt voor PR-doeleinden gebruik van foto’s en video’s op haar websites en social media kanalen. STC Group gaat zorgvuldig om met de belangen van de betrokkenen. Er wordt naar gestreefd om beeldmateriaal waarop personen herkenbaar en geprononceerd in beeld staan niet eerder te gebruiken nadat voorafgaand om toestemming aan de betrokkenen is gevraagd. Mocht het ondanks onze zorgvuldigheid toch voorkomen dat per abuis beeldmateriaal zonder toestemming geplaatst is, neem dan contact op met de afdeling Communicatie van STC Group via communicatie@stc-r.nl.

Wijzigingen
STC Group behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Meer informatie over privacy, het werken met persoonsgegevens en informatiebeveiliging is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Vragen, opmerkingen of klachten
STC Group stelt vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring zeer op prijs. In het geval de mening bestaat dat dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of dat een klacht bestaat over het gebruik van persoonsgegevens, kan een verzoek worden ingediend om gebruik te maken van de wettelijke rechten als betrokkene. Deze kunnen rechtstreeks worden bekend gemaakt aan de functioneel gegevensbeschermer via het mailadres: fg@stc-r.nl.

Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de site van de AP.